Yhdistyksen säännöt


NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY:n säännöt 
(voimassa 4.5.2012 alkaen)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry ja sen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää taitoluisteluharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-   järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä kilpailutoimintaa,

-   järjestää tapahtumia, näytöksiä sekä juhlia ja

-   harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat:

1. aikuisjäseniä (16 v -), jotka suorittavat sääntömääräisen kokouksen määräämän liittymis- ja vuosittaisen jäsenmaksun,
2. luistelevia jäseniä, jotka liittymis- ja vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi suorittavat hallituksen määräämän luistelumaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintakaudeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2). Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Varajäsenet, joilla varajäsenyytensä aikana on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa, valitaan yhdeksi (1) toimintakaudeksi. Jos puheenjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauden, siirtyy varajäsen automaattisesti varsinaisiksi jäseneksi siihen saakka kunnes seuraavassa yhdistyksen kokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen tilalle. Siirtymisen yhteydessä varajäsenet saavat myös äänioikeuden.

Kokouksessa valitun puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kevätkokousta seuraavan luistelukauden alusta, heinäkuun 1 päivänä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. valvoa yhdistyksen etuja ja edustaa sitä, sekä ohjata kaikkea yhdistyksen toimintaa,

2. asettaa tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat,

3. valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna kokouksen päätökset,

4. valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja

5. hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, jotka eivät lain mukaan kuulu yhdistyksen kokoukselle tai sääntöjen mukaan toiminnanjohtajalle, laatia toimintakertomukset, hoitaa seuran varoja ja omaisuutta sekä hoitaa yhdistyslain mukaisesti muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät..

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan tai muun yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on toimintavuoden mukaisesti heinäkuun alusta kesäkuun loppuun (1.7.-30.6.). 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,                                 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,

7. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Vastaavasti yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samalla tavalla.